Print this Info  |  Close this Form
Wapenschilden aan de muur van de pastorie in Britsum.
Wapenschilden aan de muur van de pastorie in Britsum - Groter.Het schild uitvergroot.
Het schild uitvergroot en verscherpt.Wapenregistraesje - WapenregistratieIn het Genealogysk Jierboekje, ę Utjefte Fryske Akademy nr. 561, ISBN 90.6171 561X, staat op pagina 42 het volgende te lezen:
WAPENREGISTRAESJE.     ANTONIDES
ANTONIDES - Yn sulver in read, oan 'e lofterside ynsnien hert en dŕr˙t kommend in gried t˙kje mei sawn blŕdden.
Ynstj˙rder: de hear T.J.A. Antonides te Ljouwert.

Forl.Jb. 1974, S. 43, dŕr't it wapen minder krekt ˘fbylde wie. De nije ˘fbylding is yn oerienstimming mei de klok to Britsum fan 1664.
Letter is noch in oare boarne ˙ntdutsen, ntl. in gevelstien ˙t 1658 yn 'e pastorije to Britsum, dŕr't it wapen der lykwols oars ˙tsjocht.
De stien is sadanich ˙tsliten, dat in folsleine biskriuwing net mooglik is.
Rjochts stiet de Fryske earn, de lofterhelte is trochsnien en yn it ˙nderste kertier steane miskien in leelje en in stjer.
It ynsniene hert mei it biblŕdde t˙kje is dŕr as helmteken br˙kt.
De namme fan Ds Antonius Petri stiet der by.


Hier staat ongeveer het volgende:
ANTONIDES - In zilver en rood, aan de linkerzijde het ingesneden hart en daaruit komend een groen(?) takje met zeven bladeren.
Ingezonden door: de heer T.J.A. Antonides te Leeuwarden.

Forl.Jb.1974, S. 43, daar het wapen minder precies afgebeeld was. De nieuwe afbeelding is in overeenstemming met de klok van Britsum van 1664.
Later is nog een ander bord ontdekt, namelijk een gevelsteen uit 1658 in de pastorie te Britsum, waar het wapen er waarschijnlijk anders uitziet.
De steen is zodanig uitgesleten, dat een volledige beschrijving niet mogelijk is.
Rechts staat de Friese Adelaar; de linkerhelft is doorgesneden en in het onderste kwartier staan misschien een lelie en een ster.
Het ingesneden hart met het bebladerde takje is daar als helmteken gebruikt.
De naam van ds. Antonius Petri staat erbij.

De betekenins van het familiewapen is als volgt: Het gebroken hart (ingesneden hart) stelt het hart van Jezus Christus voor, van waaruit de kerk (het boompje) ontspruit.

Gebruikte Bron(nen):
  • Uitleg betekenis familiewapen: Evert Antonides, Sappemeer, 27.06.2007.
  • Vertaling Fries >> Nederlands: Veronique Laamers, Oosterwolde(Fr), October 2006
  • Genealogysk Jierboekje MCMLXXVIII - Genealogysk WurkforbÔn de Fryske Akademy, Ljouwert, 1979