GENEALOGIE ANTONIDES
- VOORWOORD -
  


Toen mijn zus en ik in het begin van 1959 vanuit Nederland in de Verenigde Staten aankwamen had ik het gevoel dat wij waarschijnlijk in dit nieuwe land de enige mensen waren met de naam Antonides. Na een paar jaar ontdekte ik hoe mis ik het had. Ik begon het telefoonboek van het gebied waarin wij ons gehuisvest hadden uit te pluizen en nergens kwam de naam Antonides voor.

Een paar jaar later ontving ik een klein Antonides genealogie boekje, samengesteld door dhr. A.P. Oosterhof. Deze genealogie bevatte de namen tot 1941. Ik werd steeds nieuwsgieriger en besloot om mijn eigen onderzoek uit te voeren naar de Antonides nakomelingen. Maar hoe begin je een project als dit? In de jaren 1960 had je nog niet het gemak van een computer tot je beschikking. De telefoonboeken waren misschien wel een goed uitgangspunt. De plaatselijke bibliotheek had niet veel telefoonboeken en daarom besloot ik naar de openbare bibliotheek van Los Angeles te gaan, waar ik zo'n 60 kilometer vandaan woonde. Hier vond ik de boeken van vrijwel elke plaats in de Verenigde Staten. Vele zaterdagen achter elkaar was ik bezig met het uitpluizen van deze boeken en ik nam elke Antonides-naam over die ik tegenkwam, inclusief het adres. Ik stelde een brief op waarin ik de ontvanger vroeg om mij te voorzien van de namen en datums van hemzelf en van de directe leden van zijn Antonides-familie. Ik legde in de brief uit dat ikzelf ook een Antonides was en dat ik bezig was met onze genealogie. Ook vermeldde ik in de brief dat ik hun naam en adres uit het telefoonboek had overgenomen en dat ik hun informatie uitsluitend zou gebruiken voor het samenstellen van de Antonides genealogie. Velen reageerden gunstig op mijn vraag, maar van sommigen ontving ik de melding dat zij niet in het telefoonboek stonden om anderen aan te moedigen een correspondentie te starten en zij weigerden dan ook iedere medewerking.

Nadat ik antwoorden had ontvangen op mijn brieven bleven veel vragen nog open. Sommige datums of namen waren incompleet en ik moest een vervolgbrief gaan sturen. Al deze correspondentie was een tijdrovende klus en kostte mij al mijn vrije tijd. Tegelijkertijd raakte ik er meer en meer overtuigd dat ik moest proberen om de genealogie compleet te krijgen. Maar soms kregen ander projecten en gebeurtenissen voorrang (zaken, verhuizen, etc.) en het werk aan de genealogie stond helemaal stil. Dit duurde een heel lange tijd en toen ontving ik een brief met de vraag of ik nog steeds met de genealogie bezig was en of zij een copie konden krijgen van de complete genealogie. Ik antwoordde de brief schrijver dat ik nog steeds met het project bezig was, maar dat ik erg achterop geraakt was en meer informatie en tijd nodig had. Ook kwam ik in contact met Herman Antonides. Ook hij was bezig geweest met onze genealogie en we correspondeerden een tijdje en wisselden informatie uit. Ook anderen in Nederland leverden de broodnodige informatie aan.

Door het gebruik van de computer is de laatste jaren het vinden van namen en adressen veel eenvoudiger geworden. Het betekent nog niet dat, zelfs als je een naam en een adres hebt, je automatisch de benodigde gegevens ontvangt. Ik wacht nog steeds op informatie van personen die mij beloofden sommige gegevens toe te sturen, maar er komt een tijd dat je een project waaraan je vele jaren hebt gewerkt "af" noemt.

Ik ben mij er van bewust dat een genealogie nooit 'af' is. Mensen worden geboren en mensen overlijden. Een oudere generatie wordt opgevolgd door een nieuwe generatie. Zo is het leven.

Ik hoop oprecht dat u zult genieten van deze genealogie en waardering hebt voor de moeite van velen om het zover gereed te krijgen.

Floris (Floyd) J. Antonides, 2007.

GENEALOGY ANTONIDES
- PROLOGUE -
  


When my sister and I arrived in the United States from the Netherlands in early 1959, I felt that we probably would be the only people in this new nation with the name Antonides. After a few years I found out how wrong I was. I had begun to look through some telephone books of the local area we had settled in and nowhere was an Antonides name to be found.

A few years later I received a small Antonides genealogy compiled by a mister A. P. Oosterhof. This genealogy included names up to 1941. I became more curious as time went by and decided to do my own research into the matter of Antonides offspring. But where do you begin a project like this? In the early 1960's we did not have the convenience of the computer. The telephone books might still be a good starting point after all. The local library did not have an expanded list of telephone books and therefore, living about 60 km from Los Angeles, I decided to visit their public library. Here I foood the books of almost every community in the United States. For many Saturdays in a row I would spend the day going through these books and copied every Antonides name I found, including their address. I then put together a form letter, asking the recipient to provide me with names and dates for themselves and their immediate Antonides family members. I explained in my letter that I was an Antonides myself and was working on our genealogy. I also mentioned in my letter that I had obtained their name and address from the telephone book and would use their information strictly for the purpose of expanding the Antonides genealogy. Many did respond favorably to my inquiry, although from some I received a notice that the reason for having their name listed in the telephone book was not to encourage personal correspondence and they refused to submit any information in regard to their personal and family status.

After having received answers to my letters, more questions needed to be asked. Certain dates or names were incomplete and I had to mail follow-up letters. All this correspondence was a time consuming project and took up all my spare time. At the same time I became more and more convinced that I should try to complete the genealogy. However, sometimes other projects and events took priority (business, moving, etc.) and the work on the genealogy came to a complete halt. This could last for a long time but then I would receive a letter, asking if I was still working on it and if they could have a copy of the completed genealogy. I would inform the letter writer that I was still working on the project but had fallen behind and needed more information and time. I also came into contact with Herman Antonides. He also had been working on our genealogy and we corresponded for some time and exchanged information. Others in the Netherlands, too, came forth with much needed data.

During the past several years the computer has made a great deal of difference and the task to find names and addresses has become much easier. That does not mean that, even when you have a name and address, you automatically receive the needed information. I am still waiting to hear from some people who did promise me some needed details but there comes a time when you call a project you have been working on for many years, completed.

I realize that a genealogy is and never will be completed. Human nature is such that people are bom and peopie pass away. An oider generation is föHowed by a new generation. Such is hfe.

I hope sincerely that you will enjoy this genealogy and appreciate the efforts of many to bring it this far.

Floris (Floyd) J. Antonides, 2007.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -