Ί ca. 1550 te Rheiderland (Duitsland, Oost-Friesland)

Gerardus Tammonis was gehuwd met N.N.

Uit dit huwelijk:

 • Tammerus Gerardi Poutsma
 • † dd.mm.jjjj
   
  Genealogie van Tammonis, Gerardus Poutsma
  Gebruikte bron: http://www.poutsma.net/kinders.htm


  I Tammonis, Gerardus Poutsma, zoon van Gerardus Tammonis en N.N., geb. Reiderland (Oost Friesland) 1579 [Bron (1)] Predikant in Joure (1603-1603) [Bron (2)], Predikant in IJlst (1604-) † IJlst (Friesland) 17 juli 1644 tr. Joure (Friesland) 16 okt. 1603 Eelckien Sybrandt Baerdt geb. Arum (Friesland) 1580 † IJlst (Friesland) 1652 dr. van Sybrandt, Sjoerds Baerdt en Tiedeke Froma.

  Uit dit huwelijk:
  1. Titia, Tammeri Baerdt, geb. 1607 ged. IJlst (Friesland) 23 okt. 1607 † Oosthem (Friesland) 16 juni 1663 tr. Leeuwarden 20 febr. 1636 Johannes, Petri Bechius geb. 1613 ged. Leeuwarden 30 juni 1613 Predikant Haskerhorne (1636-),, Predikant in Oosthem (1640-1664), † Oosthem (Friesland) 1 dec. 1664
  2. Katrijnske, Tammeri Baerdt, geb. 1609 [Bron (3)] ged. Sneek 7 maart 1609 tr. 10 juni 1648 Frans, Andries Jeniema geb. Sneek Burgemeester IJlst, † 24 juni 1675
  3. Oedtie, Tammeri Baerdt, geb. 1612 ged. IJlst (Friesland) 12 jan. 1621 † Leeuwarden 1656 tr. IJlst (Friesland) 21 okt. 1639 Johannes Nicolai geb. IJlst (Friesland) 1617 Advocaat in Leeuwarden,, klerk van gedeputeerde staten van Friesland (1654-1671), † Oostermeer (Friesland) 2 okt. 1712
  4. Jancke, Tammeri Baerdt, geb. 1612 [Bron (4)] ged. Heeg (friesland) 18 juni 1612 † Britsum 1672 tr. Heeg (friesland) 16 febr. 1644 Anthonius Petri geb. 1617 te Ferwerd (Friesland), Predkant Jutrijp en Hommerts (1642-1649), Predkant Britsum (1649-1672), † Britsum (Friesland) 1672
  5. Tjitske Baerdt, geb. 1617
  6. Cristina Baerdt, geb. 1619
  7. Gerrit, Tammoni Poutsma, geb. 1625 ged. IJlst (Friesland) 14 okt. 1625 Schoolmeester te IJlst
  8. Abrahamus, Tammeri Poutsma volgt II
  Notitie bij Tammonis, Gerardus: Ook wel Tammerus Gerardi of Tamme Gerrits genoemd. Dit is de Stamvader van de Poutsma´s. Heeft in 1603 Reiderland (Noordwest Friesland) een wapen laten optekenen en toen de naam Poutsma aangenomen.
  Notitie bij Titia, Tammeri: Om en of andere reden krijgen zijn kinderen de Poutsma en niet zijn eigen familienaam, nochg die van zijn vrouw
  Notitie bij Gerrit, Tammoni: naam van zijn vrouw is onbekend.

  II Abrahamus, Tammeri Poutsma, geb. 1627 ged. IJlst (Friesland) 6 april 1627 Dominee in Harkerdijken (1651-1664), Dominee in Haskerhorne (1664-1697), Emeritus (1697-) † Gorredijk (Friesland) 1700 tr. IJlst (Friesland) 1650 Zaara Yzaaks Knoop.

  Uit dit huwelijk:
  1. Eelkjen Poutsma, geb. 1637
  2. Tammerus, Abrahamus Poutsma volgt III
  3. Isaacus Poutsma, geb. Gorredijk (Friesland) 1655
  Notitie bij Eelkjen: heeft twee kinderen; Jetke en Zaara

  III Tammerus, Abrahamus Poutsma, geb. Haskerdijken (Friesland) 1650 dokter (medicijnen) (1666-) fiscaal van Opsterland (1671-1702), Notaris Publicus te Gorredijk (1683-) † Gorredijk (Friesland) 1730 kreeg rel. 1e Lippenhuizen (Friesland) 2 okt. 1669 Yttje Andries geb. Beetsterzwaag 1651 † 1701; tr. 2e Wijnjeterp (Friesland) 1702 Hiltje Roelofs geb. Wijnjeterp (Friesland) 1654.

  Uit de eerste relatie:
  1. Andries Poutsma, ged. Gorredijk (Friesland) 6 sept. 1670 † Gorredijk (Friesland) 1 febr. 1682
  2. Trijntje Poutsma, ged. Gorredijk (Friesland) 20 dec. 1671 † Gorredijk (Friesland) 1 juni 1677
  3. Jetske, Tammerus Poutsma, ged. Gorredijk (Friesland) 15 febr. 1673 † Gorredijk (Friesland) 1? 1675
  4. Jetske, Tammerus Poutsma, ged. Gorredijk (Friesland) 8 maart 1675 tr. Gorredijk (Friesland) 2 april 1699 Wygerus Laurentius geb. Gorredijk (Friesland) 1675
  5. Yzaδk, Tammerus Poutsma, ged. Gorredijk (Friesland) 8 maart 1675
  6. Tryntje Poutsma, geb. Gorredijk (Friesland) 19 juli 1677 tr. Sneek Wybrandus Haanstra Schoenmaker Sneek, † 1728
  7. Ysaδk, Tammes Poutsma volgt IV-a
  8. Andries Poutsma, geb. Gorredijk (Friesland) 3 febr. 1682 † 1 okt. 1687
  9. Zaara Poutsma, geb. Gorredijk (Friesland) 18 febr. 1683 † Gorredijk (Friesland) 1 maart 1684
  10. Zaara Poutsma, geb. Gorredijk (Friesland) 27 maart 1684 † Gorredijk (Friesland) 0 april 1685
  11. Zaara Poutsma, geb. Gorredijk (Friesland) 9 april 1685 † Gorredijk (Friesland) 0 maart 1690
  12. ? Poutsma, geb. Gorredijk (Friesland) 18 april 1686
  13. Andries Poutsma, geb. Gorredijk (Friesland) 31 okt. 1687 † Gorredijk (Friesland) 1692
  14. Zaara Poutsma, geb. Gorredijk (Friesland) 14 maart 1690
  15. Andries Poutsma, geb. Gorredijk (Friesland) 31 mei 1692
  Uit het tweede huwelijk:
  1. Eelcjen Poutsma,
  2. Abraham Poutsma volgt IV-b

  IV-a Ysaδk, Tammes Poutsma, geb. Gorredijk (Friesland) 10 febr. 1680 Predikant in Donkerbroek (1702-) † Donkerbroek (Friesland) 10 dec. 1742 tr. 1e Gorredijk (Friesland) 1684 Zwaantje Hendriks geb. Gorredijk (Friesland) 1684; tr. 2e Donkerbroek (Friesland) 1710 Egbertje Pieters geb. Donkerbroek (Friesland) 13 jan. 1688 † Donkerbroek (Friesland) 1712.

  Uit het eerste huwelijk:
  1. Vroukje, Yzaδks Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 13 jan. 1715 † Nijeberkoop (Friesland) 2 juni 1776 kreeg rel. Sieuwert Wiebes ged. Appelscha (Friesland) 8 juli 1708 † Nijeberkoop (Friesland) 6 mei 1771
  2. Zara, Yzaδks Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 22 jan. 1717 kreeg rel. Jannes Sakes geb. Donkerbroek (Friesland) 1713 zn. van Zwaantje Hendriks.
  3. Hendricus, Yzaδks Poutsma volgt V-a
  4. Ytje, Yzaδks Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 1 juli 1722 † Donkerbroek (Friesland) 3 aug. 1722
  5. Yitje Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 11 juli 1724
  6. Tammerus, Yzaδks Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 5 maart 1727
  Uit het tweede huwelijk:
  1. Frouckien Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 26 dec. 1710 † Donkerbroek (Friesland) 12 juli 1712
  2. Frouckien Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 2 juli 1712 † Donkerbroek (Friesland) 12 juli 1712
  Notitie bij Ysaδk, Tammes: lid der klassis 18-04-1708

  V-a Hendricus, Yzaδks Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 11 sept. 1719 † Donkerbroek (Friesland) 27 april 1812 tr. Donkerbroek (Friesland) 1760 Pietertien Jans ged. Donkerbroek (Friesland) 14 okt. 1736 † Donkerbroek (Friesland) 27 april 1812.

  Uit dit huwelijk:
  1. Ysaak, Hendricus Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland)
  2. Jan, Hendricus Poutsma, ged. Donkerbroek (Friesland) 19 okt. 1762 † Donkerbroek (Friesland) 0 juli 1778
  3. Swaentje, Hendrikus Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 24 okt. 1764 † Donkerbroek (Friesland) 24 april 1820 tr. Oosterwolde (Friesland) 21 juli 1799 Pieter, Hendriks Scheper geb. Sonnega (Friesland) 24 nov. 1768 † Oosterwolde (Friesland) 23 juli 1845
  4. Engbert, Hendricus Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 30 okt. 1766 † Donkerbroek (Friesland) 0 febr. 1768
  5. Engbert, Hendricus Poutsma volgt VI-a
  6. Tammerus, Hendricus Poutsma, ged. Donkerbroek (Friesland) 10 okt. 1769
  7. Fardauw, Hendericus Poutsma, geb. Bakkeveen (Friesland) 1 okt. 1771 † Ooststellingwerf (Friesland) 8 juni 1851 [Bron (5)] tr. Donkerbroek (Friesland) 4 jan. 1801 Willem, Jannes Driesinga geb. Bakkeveen (Friesland) 1767 Boer, † Ooststellingwerf (Friesland) 15 mei 1858
  8. Sara, Hendricus Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 28 okt. 1773 † Donkerbroek (Friesland) 12 aug. 1815
  9. Pieter, Hendricus Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 23 febr. 1775
  10. Jan, Hendricus Poutsma volgt VI-b
  11. Pietertien, Hendricus Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 24 okt. 1782

  VI-a Engbert, Hendricus Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 5 febr. 1768 † Donkerbroek (Friesland) 30 maart 1808 tr. Hoornsterzwaag (Friesland) 18 okt. 1795 Vroukje Wiebes geb. Donkerbroek (Friesland) 14 juni 1769.

  Uit dit huwelijk:
  1. Antje, Egberts Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 19 mei 1796 † Donkerbroek (Friesland) 12 dec. 1845 tr. 22 mei 1822 Fokke, Wijtses de Jong geb. Ureterp (Friesland) 1785 † Ureterp (Friesland) 3 jan. 1848
  2. Pietertje, Engberts Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 1 aug. 1800 tr. Ooststellingwerf (Friesland) 16 april 1821 Jan, Jans de Jong geb. Nijehorne (Friesland) 14 febr. 1796 † Donkerbroek (Friesland) 4 juni 1834 tr. Ooststellingwerf (Friesland) 7 juni 1835 Berend, Pieters Westerhof geb. Makkinga (Friesland) 29 juli 1804
  3. Aafke, Engberts Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 5 aug. 1803
  4. Engbertje, Engberts Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 5 mei 1808 † Ureterp (Friesland) 20 febr. 1853 tr. Beesterzwaag 10 jan. 1828 Gurbes, Fokkes Fokkema geb. Drachten 22 okt. 1798 † Ureterp (Friesland) 12 okt. 1866
  5. Engbert, Engberts Poutsma volgt VII-a

  VII-a Engbert, Engberts Poutsma, geb. 1809 † Ureterp (Friesland) 20 febr. 1853 tr. Opsterland (Friesland) 10 jan. 1828 Fokje Fokkema geb. 1799.


  VI-b Jan, Hendricus Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 2 juli 1778 † Donkerbroek (Friesland) 18 april 1812 tr. Donkerbroek (Friesland) 7 febr. 1796 Antjen, Hendriks de Vries geb. Oosterwolde (Friesland) 3 april 1780 † Haulerwijk (Friesland) 26 jan. 1848.

  Uit dit huwelijk:
  1. Grietje, Jans Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 1796 † Donkerbroek (Friesland) 22 maart 1861
  2. Hendrikus, Jans Poutsma volgt VII-b
  3. Hendricus, Jans Poutsma volgt VII-c

  VII-b Hendrikus, Jans Poutsma, geb. Donkerbroek (Friesland) 20 dec. 1796 tr. 13 maart 1825 Geertjen ten Have geb. Beerta 31 aug. 1791.

  Uit dit huwelijk:
  1. Jan Poutsma volgt VIII-a
  2. Wiert Poutsma volgt VIII-b

  VIII-a Jan Poutsma, kreeg rel. Janna van der Horst.

  Uit deze relatie:
  1. Hendrikus, Jans Poutsma volgt IX-a

  IX-a Hendrikus, Jans Poutsma, geb. Glimmen (haren) 1854 tr. Anna Bronsema geb. Eelde 12 juli 1862.

  Uit dit huwelijk:
  1. Jan Poutsma volgt X-a

  X-a Jan Poutsma, geb. Haren (Groningen) 1885 tr. Haren (Groningen) 17 febr. 1912 Harmina Sants geb. Haren (Groningen) 1884.


  VIII-b Wiert Poutsma, tr. Zuidlaren 18 nov. 1841 Hindrikien Timmerman geb. Zuidlaren 9 juli 1841.

  Uit dit huwelijk:
  1. Klaas Poutsma volgt IX-b

  IX-b Klaas Poutsma, geb. Haren (Groningen) 1871 tr. Nieuwolda 18 mei 1905 Jantiena, Johanna de Jonge geb. Nieuwolda 1880.


  VII-c Hendricus, Jans Poutsma, geb. Ooststellingwerf (Friesland) 19 dec. 1811 † Haulerwijk (Friesland) 6 mei 1854 tr. Ooststellingwerf (Friesland) 8 aug. 1838 Farduw, Oebeles Dykstra geb. Haulerwijk (Friesland) 1818 † Haulerwijk (Friesland) 1889.

  Uit dit huwelijk:
  1. Jan, Hendricus Poutsma, geb. Haulerwijk (Friesland) 4 okt. 1839
  2. Oebele, Hendricus Poutsma volgt VIII-c
  3. Koene, Hendricus Poutsma, geb. Haulerwijk (Friesland) 7 juni 1845 † Haulerwijk (Friesland) 13 jan. 1851
  4. Thijs, Hendricus Poutsma volgt VIII-d
  5. Koene, Hendricus Poutsma, geb. Haulerwijk (Friesland) 1 april 1850
  6. Auke, Hendricus Poutsma volgt VIII-e

  VIII-c Oebele, Hendricus Poutsma, geb. Haulerwijk (Friesland) 29 okt. 1842 † Bakkeveen (Friesland) 17 jan. 1928 tr. 6 febr. 1873 Boukje, Germs Kies geb. Haulerwijk (Friesland) 14 juni 1852 † Haulerwijk (Friesland) 29 mei 1945.

  Uit dit huwelijk:
  1. Koene Poutsma, geb. Haulerwijk (Friesland) 15 april 1877 † Haulerwijk (Friesland) 29 okt. 1952
  2. Germ, Oebeles Poutsma volgt IX-c
  3. Saakje Poutsma, geb. Haulerwijk (Friesland) 22 maart 1880 † Heerenveen (Friesland) 6 dec. 1947 tr. Ooststellingwerf (Friesland) 20 maart 1903 Hendrik Kies geb. Haulerwijk (Friesland) 19 maart 1874 † Haulerwijk (Friesland) 21 nov. 1914 tr. Opsterland (Friesland) 5 dec. 1918 Tjalling Jelsma † Heerenveen (Friesland) 6 okt. 1947
  4. Hendrikus, Jan Poutsma volgt IX-d
  5. Grietje Poutsma, geb. Ooststellingwerf (Friesland) 1887 tr. Emmen 3 nov. 1910 Roelf Lindeman geb. Emmen 1887
  6. Auke Poutsma volgt IX-e
  Notitie bij Oebele, Hendricus: was analfabeet

  IX-c Germ, Oebeles Poutsma, geb. Haulerwijk (Friesland) 22 maart 1880 tr. Leek 28 mei 1898 Hendrikje Kase geb. Zevenhuizen (Leek) 1875.

  Uit dit huwelijk:
  1. Abel Poutsma volgt X-b

  X-b Abel Poutsma, kreeg rel. Tjitske Smilda.

  Uit deze relatie:
  1. Germ Poutsma, geb. Nieuw Roden 7 maart 1930 † Nieuw Roden 9 maart 1930

  IX-d Hendrikus, Jan Poutsma, geb. Ooststellingwerf (Friesland) 21 juli 1884 † Groningen 5 jan. 1963 tr. 27 mei 1909 Iebeltje Buiter geb. Haulerwijk (Friesland) 28 maart 1888 † Smallingerland 9 juli 1963.


  IX-e Auke Poutsma, geb. Ooststellingwerf (Friesland) 1890 tr. Emmen 11 nov. 1912 Grietje Wiersema geb. Odoorn 1890.


  VIII-d Thijs, Hendricus Poutsma, geb. Haulerwijk (Friesland) 15 febr. 1849 † Smilde 20 jan. 1925 tr. Ooststellingwerf (Friesland) 14 juli 1874 Jitske Hoks geb. Leek 1839 † Smilde 18 dec. 1936.

  Uit dit huwelijk:
  1. Jacobje Poutsma, geb. Ooststellingwerf (Friesland) 18 sept. 1786 † Smilde 21 okt. 1898
  2. Hendericus Poutsma volgt IX-f
  3. Jan, Thijses Poutsma volgt IX-g
  4. Reinder, Jacob Poutsma volgt IX-h

  IX-f Hendericus Poutsma, geb. Ooststellingwerf (Friesland) 16 april 1875 † Bovensmilde 26 jan. 1951 [Bron (6)] tr. 1e Smilde 30 maart 1900 Johanna Kiewiet geb. Smilde 3 febr. 1876 † Bovensmilde 31 maart 1904; tr. 2e Smilde 27 dec. 1912 Jantje Dalmolen geb. Lucaswolde 1885 † Smilde 6 febr. 1951.

  Uit het eerste huwelijk:
  1. Jitske Poutsma, geb. Bovensmilde 9 mei 1900
  2. Jacob Poutsma, geb. 12 aug. 1901
  Uit het tweede huwelijk:
  1. A. Poutsma,
  2. Poutsma, levenloos geb. Vries 29 maart 1913
  3. Poutsma, levenloos geb. Smilde 8 okt. 1916
  4. Poutsma, levenloos geb. Smilde 20 okt. 1917

  IX-g Jan, Thijses Poutsma, geb. Haulerwijk (Friesland) 29 dec. 1878 † Bovensmilde 10 maart 1966 [Bron (6)] tr. Smilde 16 mei 1902 Grietje Zingstra geb. Assen 1883 † Smilde 26 april 1936.

  Uit dit huwelijk:
  1. Jitske Poutsma, geb. Bovensmilde 4 aug. 1902 † Bovensmilde 19 mei 1985 tr. Anne Sterken geb. Smilde 28 sept. 1899 † Smilde 15 febr. 1958
  2. Hileke Poutsma, geb. Smilde 1904 † Smilde 25 febr. 1983
  3. Thijs Poutsma volgt X-c
  4. Harm Poutsma, geb. Smilde 1 maart 1907 † Smilde 20 febr. 1993
  5. Vroukje Poutsma, geb. Smilde 5 dec. 1908 † Smilde 14 juni 1913
  6. Henderikus Poutsma volgt X-d
  7. Jan Poutsma, geb. Smilde 1915 † Assen 19 sept. 1942
  8. Reinder Poutsma, geb. Smilde 1919 † Smilde 2 dec. 1985

  X-c Thijs Poutsma, geb. Smilde 1905 † Smilde 20 febr. 1996 kreeg rel. Annechien Dik geb. Smilde 1910 † Smilde 20 febr. 1996.

  Uit deze relatie:
  1. Grietje Poutsma,
  2. Annie Poutsma,
  3. Jitske Poutsma, tr. J. Hoiting
  4. Geesje Poutsma, tr. E. Luigne

  X-d Henderikus Poutsma, geb. Smilde 23 sept. 1910 † Assen 18 okt. 1992 kreeg rel. Henderkien Hoving geb. 26 mei 1911 † Assen 3 nov. 1986.

  Uit deze relatie:
  1. Jan Poutsma volgt XI-a
  2. Evert, Reinder Poutsma volgt XI-b
  3. Grietje Poutsma, geb. Assen 17 okt. 1947

  XI-a Jan Poutsma, geb. Assen 31 aug. 1933 tr. Aberje Boers geb. 6 april 1941 † 13 mei 1996.

  Uit dit huwelijk:
  1. Anja Poutsma, geb. Assen 2 juni 1966 tr. Roland van der Laan geb. 2 febr. 1964
  2. Henderikus, Jan-Erik Poutsma, geb. Assen 25 febr. 1970

  XI-b Evert, Reinder Poutsma, geb. Assen 12 juni 1945 kreeg rel. Tientie Drent geb. 6 aug. 1947.

  Uit deze relatie:
  1. Henderikus, Michiel Poutsma, geb. Assen 6 juni 1972

  IX-h Reinder, Jacob Poutsma, geb. Smilde 15 jan. 1883 † Smilde 8 sept. 1967 [Bron (6)] tr. Smilde 1 mei 1908 Caterina Boxma geb. Smilde 27 okt. 1887 † Smilde 20 juli 1960.

  Uit dit huwelijk:
  1. Jacobje, Sjutsje Poutsma, geb. Smilde 1909 † Assen 21 dec. 2000 kreeg rel. Anthonie Edel † Assen 13 febr. 1948
  2. Pietertje Poutsma, geb. Smilde 1910 † Emmen 1980 kreeg rel. Jan Westhuis
  3. Thijs Poutsma, geb. Smilde 15 jan. 1917 † Smilde 18 nov. 1918
  4. Andriesje Poutsma, geb. Smilde 29 maart 1919 † Assen 31 maart 2001
  5. Thijs, Hendericus Poutsma volgt X-e

  X-e Thijs, Hendericus Poutsma, geb. Smilde 26 april 1925 † Smilde 9 juli 1967 tr. 1949 Dirkje Wever geb. Smilde 28 febr. 1927 † Assen 18 mei 1995.

  Uit dit huwelijk:
  1. Reinder, Jacob Poutsma volgt XI-c
  2. Jans Poutsma volgt XI-d
  3. Caterina, Geertje Poutsma, geb. Smilde 31 juli 1952 tr. Smilde 3 juli 1970 Rink Rouwkema geb. 24 maart 1949
  4. Geertje, Hendrika Poutsma, geb. Smilde 20 aug. 1953 tr. Assen 9 mei 1975 Bertus Dussel geb. Assen 23 maart 1954
  5. Harrie Poutsma volgt XI-e

  XI-c Reinder, Jacob Poutsma, geb. Smilde 3 maart 1950 tr. 11 april 1975 Ria Boomsma.

  Uit dit huwelijk:
  1. Thijs, Hendericus Poutsma volgt XII-a
  2. Koert, Oscar Poutsma, geb. Appelscha (Friesland) 11 aug. 1977

  XII-a Thijs, Hendericus Poutsma, geb. Apeldoorn 12 okt. 1975 tr. Beesterzwaag 1 dec. 1999 Jetti de Jong.


  XI-d Jans Poutsma, geb. Smilde 17 april 1951 tr. 19 okt. 1973 Ferrie van Veen geb. Oosterwolde (Friesland) 25 mei 1952.

  Uit dit huwelijk:
  1. Thijs, Hendericus Poutsma volgt XII-b
  2. Gert, Jan Poutsma volgt XII-c
  3. Dirk Poutsma, geb. Oosterwolde (Friesland) 6 mei 1988

  XII-b Thijs, Hendericus Poutsma, geb. Oosterwolde (Friesland) 30 mei 1974 tr. Oosterwolde (Friesland) 2 juli 1999 Sonja Huizinga geb. Doezum 1 okt. 1974.

  Uit dit huwelijk:
  1. Thomas Poutsma, geb. Appelscha (Friesland) 10 mei 2002

  XII-c Gert, Jan Poutsma, geb. Oosterwolde (Friesland) 8 mei 1978 tr. 2001 Trintje Post geb. Appelscha (Friesland) 1974.

  Uit dit huwelijk:
  1. Milou, Amber Poutsma, geb. Appelscha (Friesland) 31 dec. 2001

  XI-e Harrie Poutsma, geb. Smilde 7 april 1959 tr. Oosterwolde (Friesland) 30 aug. 1985 (echtsch. uitgesproken 1998) Albertha Zwaagstra geb. Oosterwolde (Friesland) 19 april 1960.

  Uit dit huwelijk:
  1. Sven Poutsma, geb. Appelscha (Friesland) 31 aug. 1986
  2. Marlou Poutsma, geb. Appelscha (Friesland) 31 jan. 1991

  VIII-e Auke, Hendricus Poutsma, geb. Haulerwijk (Friesland) 12 dec. 1853 † Haulerwijk (Friesland) 14 april 1941 tr. 15 maart 1879 Aukje Trul geb. Haulerwijk (Friesland) 21 jan. 1859.

  Uit dit huwelijk:
  1. Hendricus, Auke Poutsma volgt IX-i
  2. Farduw Poutsma, geb. Haulerwijk (Friesland) 27 okt. 1881

  IX-i Hendricus, Auke Poutsma, geb. 13 sept. 1880 tr. Ooststellingwerf (Friesland) 17 mei 1913 Wimke van der Ploeg.


  IV-b Abraham Poutsma, geb. Gorredijk (Friesland) 1702 † Dokkum (Friesland) kreeg rel. 1e Jantje Douwes † Dokkum (Friesland); kreeg rel. 2e Hiltje Johannis.

  Uit de eerste relatie:
  1. Trijntje, Abrahams Poutsma, geb. 1764 † Dokkum (Friesland) 27 april 1819
  Uit de tweede relatie:
  1. Johannes Poutsma,
  2. Tammerus Poutsma,
  3. Hiltje Poutsma, geb. 1763 † Smallingerland 24 jan. 1816
  4. Rienk Poutsma volgt V-b
  5. Antje Poutsma, geb. 19 mei 1796

  V-b Rienk Poutsma, geb. Dokkum (Friesland) 1767 [Bron (7)] Bakker † 21 juni 1858 kreeg rel. Froukje, Hendriks Brouwer.

  Uit deze relatie:
  1. Hendrik, Rienks Poutsma volgt VI-c
  2. Hiltje, Rienks Poutsma, geb. Dokkum (Friesland) 1805 † 15 febr. 1886tr. 25 mei 1854 Tjiepke, Klases Osinga
  3. Lieuwkje Poutsma, geb. 1810 † 21 juni 1868
  4. Trijntje Poutsma, geb. Dokkum (Friesland) 11 maart 1813 [Bron (8)]
  5. Johanna Poutsma, geb. Dokkum (Friesland) 22 aug. 1815 [Bron (9)] † 5 juni 1904
  6. Tjeerdje Poutsma, geb. Dokkum (Friesland) 26 nov. 1817 [Bron (10)] † 8 aug. 1899
  7. Abraham Poutsma, geb. Dokkum (Friesland) 29 april 1820 [Bron (11)]
  8. Klaaske Poutsma, geb. Dokkum (Friesland) 9 nov. 1822 [Bron (12)] tr. 30 april 1848 de Jong

  VI-c Hendrik, Rienks Poutsma, geb. 1803 † 18 nov. 1846 tr. 1e 11 dec. 1825 Hendrikje Keuning geb. 1808 † 1830; tr. 2e Dokkum (Friesland) 15 mei 1831 Zuster, Isaδcs Cahais geb. Rinsumangeest † 1847.

  Uit het eerste huwelijk:
  1. Pietje Poutsma, geb. 1826
  2. Froukje Poutsma, geb. Dokkum (Friesland) 1829 tr. Utrecht 6 mei 1857 Cornelis van Meerte geb. Rhenen 1816
  3. Hendrikje Poutsma, geb. 1830 † 2 juni 1830
  Uit het tweede huwelijk:
  1. Rienk Poutsma, geb. Dokkum (Friesland) 27 mei 1832 [Bron (13)] † 9 febr. 1848
  2. Djeuke Poutsma, geb. Dokkum (Friesland) 16 maart 1834 [Bron (14)] † Leeuwarden 25 mei 1917 [Bron (15)] tr. 23 mei 1858 Sjoerd van de Werf geb. 1833 kleermaker,
  3. Trijntje Poutsma, geb. Dokkum (Friesland) 11 maart 1837 [Bron (16)] tr. Arnhem 9 febr. 1876 Jacob Zijlstra geb. Ooststellingwerf (Friesland) 1840
  4. Lubbertina Poutsma, geb. Dokkum (Friesland) 4 juni 1839 [Bron (17)]
  5. Hiltje Poutsma, geb. Dokkum (Friesland) 3 maart 1842 † 2 juni 1842
  6. Isaδc Poutsma, geb. Dokkum (Friesland) 2 maart 1845

  Bronnen

  1. geboorteplaats is Joure?
  2. T.A. Romein lijst van predikanten in Friesland
  3. geboren in IIlst?
  4. geboren in IJlst?
  5. volgesn Ties is hij in Donkerbroek overleden.
  6. overlijdensadvertentie
  7. aangifte 13 maart, blad nr 8
  8. Aangifte 13-03-1813, blad 8
  9. aangifte 22 augustus, blad 32
  10. aangifte 29 november, blad 47
  11. aangifte 29 april, blad 19
  12. aangifte 9 november, blad 61
  13. Aangifte 29 Mei 1832, blas 24
  14. Aangifte 17 Maart, blad 11
  15. akte nr 359
  16. aangifte 13 maart, bladnr. 15
  17. aangifte 6 juli, blad 33

  Dit is het wapen van de familie Baerdt. Het heeft een halve liggende maan, wat verbondenheid met het Friese plaatsje Dokkum laat zien, omrand door een rozenkrans. Het is mij onbekend waar en wanneer dit wapen is opgetekend en waarom dit dan het originele wapen is. De wapens, met bijbehorende kleuren, komen uit een krantenartikel.


  Dit is het Reiderland wapen opgetekend in 1603 door Tammerus Gerhardi. Het heeft een halve Friese adelaar en 2 korenaren, omrand door een rozenkrans. Hij heeft de naam van Poutsma aangenomen.


  Dit wapen komt van de Heraldische databank van het centraal bureau voor Genealogie te Den Haag. Het stamt uit 1753 en staat in het boek van J. Romein. Het is een in Zilver een rode roos met gouden knop en een zilveren lelie in blauw. De andere Poutsma wapens zijn bij de Heraldische databank onbekend.